Zakres prac: 

 

Ekologia:

 •     przeglądy ekologiczne

 •     raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 •     ekspertyzy dotyczące skażenia gruntu oraz wód podziemnych

 •     dokumentacje i badania niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

 •     prowadzenie monitoringu wód podziemnych wraz z wykonaniem sieci piezometrów, ocena stanu środowiska wodnego

 •     pobieranie prób wody , osadów , szlamów do badań laboratoryjnych 

 •     przewiercanie i pobieranie prób z hałdowisk, wysypisk przemysłowych itp.

 •     likwidacja skażeń ropopochodnymi wód podziemnych i gruntów

 •     wykonywanie instalacji do usuwania skażeń gruntu produktami ropopochodnymi

 •     wykonywanie studni odgazowujących składowiska odpadów

 

 

Hydrogeologia:

 •     projekty i dokumentacje hydrogeologiczne

 •     operaty wodnoprawne

 •     ujęcia wód podziemnych za pomocą studni głębinowych

 •     specjalistyczne otwory badawcze m.in. otwory studzienne do instalacji pomp ciepła

 •     odwodnienie terenu studniami głębinowymi.

 

 

Geologia inżynierska i geotechnika:

 •     projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, ekspertyzy

 •     badania podłoża gruntowego pod wszelkiego rodzaju budowle

 •     sondowania sondą lekką i ciężką (dynamiczną) wraz z opracowaniem wyników

 •     i badaniami laboratoryjnymi z zakresu mechaniki gruntów

 •     nadzór geologiczny

 

 

Geologia złożowa:

 •     poszukiwanie , badanie i dokumentowanie złóż surowców mineralnych

Copyright © 2022 Hydrodol. Wszelkie prawa zastrzeżone